Opis projektu/Opis projektu


Predkladaný projekt vychádza z potreby rozvoja turistického
potenciálu cezhraničného územia, konkrétne mesta Bardejov
(kráľovské mesto zapísané na listinu UNESCO) a mesta Grybów
(taktiež kráľovské mesto). Napriek veľkému potenciálu a
komparatívnym výhodám oproti ostatným častiam programovej oblasti,
neexistujú inovatívne ponuky cestovného ruchu. Obe mestá spája
spoločná história. Mesto Grybów leží na obchodnej trase, ktorá
viedla z Bardejov do severného Poľska. Na trase sa prepravovali
produkty ako med, víno, sušené slivky, no v neposlednom rade aj
remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ a silné
pojítko oboch projektov. Remeselné výrobky sú dôležitou
súčasťou kultúrneho dedičstva pohraničia. Spoločné prvky
remeselného kumštu, krása výrobkov, ako aj samotní remeselníci
budú tvoriť základ centier tradičných remesiel ktoré vzniknú v
Bardejove a Grybówe. Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo
chránenými objektami. V Bardejove je to Františkánsky kláštor zo
14teho storočia, a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty
Sokół. Budovy sú v zlom technickom stave. V rámci projektu budú oba
objekty dôkladne obnovené a zrenovované. Niektoré časti interiérov
budú potrebovať reštaurátorské zásahy. Následne budú v
miestnostiach zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v
pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel,
pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko
ako aj Slovensko. Návštevníci centier nebudú len pasívni
pozorovatelia, ale budú si môcť niektoré remeslá aj vyskúšať.
Projekt podporí množstvo spoločných propagačných podujatí.
Vytvorenie komplexných kultúrnych produktov umožní na jednej strane
uspokojiť potreby miestnej komunity, a na druhej strane prilákať
turistov do tejto oblasti, a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu.

Przedkładany projekt wyrasta z potrzeby rozwoju turystycznego
potencjału terenu transgranicznego, konkretnie miasta Bardejow (miasto
królewskie wpisane na Listę UNESCO) i miasta Grybow (również miasto
królewskie). Mimo dużego potencjału i konkurencyjności względem
innych miejsc obszaru programowego, nie ma ofert innowacyjnych w ruchu
turystycznym. Oba miasta łączy wspólna historia. Miasto Grybów
położone jest na szlaku handlowym, który prowadził z Bardejowa aż
na północ Polski. Na szlaku przewożono takie produkty jak miód,
wino, suszone śliwki, na koniec, co nie mniej ważne, także wyroby
rzemieślnicze. I właśnie rzemiosło jest wspólnym mianownikiem i
silnym łącznikiem obu projektów. Wyroby rzemieślnicze stanowią
ważną część kulturowego dziedzictwa pogranicza. Wspólne elementy
rzemieślniczego kunsztu, piękno wyrobów, ale także sami
rzemieślnicy będą stanowili bazę centrów rzemiosł tradycyjnych,
które powstaną w Bardejowie i Grybowie. Partnerzy dysponują dwoma
wspaniałymi, zabytkowymi chronionymi obiektami. W Bardejowie jest
klasztor franciszkański z XIV wieku a w Grybowie budynek dawnego
towarzystwa gimnastycznego „Sokół“. Budynki są w złym stanie
technicznym. W ramach projektu będą oba obiekty poddane kompleksowej
renowacji. Niektóre fragmenty pomieszczeń będą wymagały prac
restauratorskich. Dalej będą pomieszczenia przystosowane na pracownie
rzemieślnicze dla rzemieślników żyjących na obszarze pogranicza.
Powstaną w ten sposób centra rzemiosł tradycyjnych, przy czym
przestrzeń do prezentacji otrzymają rzemiosła typowe zarówno dla
obszarów Polski jak Słowacji. Goście centrów nie będą zwiedzać
ich pasywnie, ale będą mogli również popróbować prac
rzemieślniczych. Projekt wesprze wiele wspólnych propagatorskich
wydarzeń. Wytworzenie kompleksowych produktów kulturowych pozwoli z
jednej strony na zaspokojenie potrzeb ludności miejscowej, a z drugiej
strony przyciągnie turystów do tego miejsca, czym przyczyni się do
rozwoju ruchu turystycznego.