Bardejov sa prvý raz spomína v roku 1241 v súvislosti kniežaťom Danilom, ktorý uteká pred Tatármi z Uhorska, kde bol na pytačkách u kráľa Belu IV. Písomná zmienka o Bardejove o 6 rokov neskôr je sporom medzi cistercitmi pri kostole sv. Egídia a prešovskými Nemcami, ktorí svojvoľne zničili staré chotárne znaky na úkor
kláštora a postavili si nové vo svoj prospech.

Za predlokačné centrum mesta sa považuje Slovenská ulica, severovýchodne od historického jadra mesta.

obr. 1. Tatársky vpád. Mapa hlavných smerov (zdroj: Marsina – Marek, Tatársky vpád).
obr. 2. Najstaršia správa o Bardejove v listine kráľa Bela IV. z roku 1247.

obr. 3. Pôdorys materského kláštora v Koprzywnici (zdroj:Slivka, Cistercici na Slovensku).
obr. 4. Koprzywnica, kapitulná sieň (zdroj:Świechowski, Románske umenie  v Poľsku).
obr. 5. Náramok a náhrdelník z doby rímskej (podľa: V. Budinský – Krička)